Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website mogeljik te maken, bijvoorbeeld om ingelogd te blijven van pagina naar pagina. Door verder te gaan op deze pagina gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Om meer te leren over cookies of om uw voorkeuren te wijzigen, kunt u de privacyverklaring op de website raadplegen. Houdt u er rekening mee dat wanneer u het gebruik van cookies uitschakelt sommige functies niet naar behoren zullen werken. Lees meer

Eigendom van de website; Aanvaarding gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden (de "gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de website van SquareTrade via www.squaretrade.com en alle bijbehorende sites gekoppeld aan www.squaretrade.com door SquareTrade, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, inclusief wereldwijde SquareTrade-websites (gezamenlijk de "website"). De website is eigendom van SquareTrade Inc. ("SquareTrade") en zijn licentiegevers. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN; ALS U NIET AKKOORD GAAT, GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET. SquareTrade behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken na het publiceren van wijzigingen, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt en hiermee instemt. Zolang u zich aan deze gebruiksvoorwaarden houdt, verleent SquareTrade u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de website te betreden en te gebruiken.

Gebruik van de inhoud op de website
Alle teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode (gezamenlijk "inhoud"), inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, uitdrukking, "look & feel” en de samenstelling van dergelijke inhoud op de website, zijn eigendom van, worden beheerd door of zijn in licentie gegeven door of aan SquareTrade, en worden beschermd door wetgeving inzake handelsopmaak, auteursrechten, patenten en handelsmerken, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetgeving inzake oneerlijke concurrentie. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze gebruiksvoorwaarden mag geen enkel deel van de website en geen inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook (inclusief "spiegeling") naar elke andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of distributie, of voor enige commerciële onderneming, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SquareTrade.

Beoordelingen, opmerkingen, communicatie en andere inhoud
U mag opmerkingen indienen en andere inhoud aanbieden, zolang de inhoud niet obsceen, illegaal, bedreigend of lasterlijk is en zolang de inhoud ervan de privacy niet schendt of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een derde partij. Verder mag dergelijke inhoud geen virussen, bulkmails, kettingbrieven of enige vorm van "spam" bevatten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een andere persoon of entiteit, of op een andere wijze misleiden met betrekking tot de herkomst van de informatie. Door informatie in te dienen, verleent u SquareTrade een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud wereldwijd te reproduceren, gebruiken, wijzigen, publiceren, aanpassen, vertalen, afgeleide werken te maken, distribueren en weergeven in alle media. Door informatie in te dienen, verklaart en garandeert u dat de inhoud juist is, dat u eigenaar bent van de inhoud die u indient of de toestemming hebt om deze te gebruiken en dat het gebruik van de inhoud geen schade aan een persoon of entiteit veroorzaakt. U verleent SquareTrade ook het recht om contact met u op te nemen met betrekking tot zijn producten en diensten.

Aankopen; Andere algemene voorwaarden
Aanvullende voorwaarden en bepalingen kunnen van toepassing zijn op aankopen van goederen of diensten en op specifieke delen of functies van de website, waaronder wedstrijden, promoties of andere soortgelijke functies, die alle bij deze referentie deel uitmaken van deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in zich te houden aan dergelijke andere bepalingen en voorwaarden, inclusief waar van toepassing, in de betekenis dat u de wettelijke leeftijd hebt bereikt om deze service of functie te gebruiken of eraan deel te nemen. Als er een conflict is tussen deze gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die zijn gepubliceerd voor of van toepassing zijn op een specifiek gedeelte van de website of voor enige service die op of via de website wordt aangeboden, zijn de laatste voorwaarden van toepassing met betrekking tot uw gebruik van dat gedeelte van de website of de specifieke service.
De eventuele verplichtingen van SquareTrade met betrekking tot zijn producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten op grond waarvan zij worden verstrekt, en niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als een wijziging van dergelijke overeenkomsten. SquareTrade kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan de website of aan aangeboden producten of diensten, of aan de toepasselijke prijzen voor dergelijke producten of diensten. Het materiaal op de website met betrekking tot producten en diensten kan verouderd zijn en SquareTrade verbindt zich er niet toe om de materialen op de website bij te werken met betrekking tot dergelijke producten en diensten.

Patentinformatie
SquareTrade is eigenaar van een of meer patenten in de Verenigde Staten, alsook octrooiaanvragen die van toepassing zijn op de website en diensten van SquareTrade. Amerikaanse patentenzegels met de nummers 6,658,394; 7,020,634; 7,092,912; 7,424,457 en patenten in aanvraag.

Informatie over copyright
De website en de inhoud ervan zijn eigendom van SquareTrade of zijn leveranciers en worden beschermd door de Amerikaanse auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. De compilatie, organisatie en weergave van de inhoud evenals alle software en uitvindingen die op en in verband met deze website worden gebruikt, zijn het exclusieve eigendom van SquareTrade. SquareTrade behoudt zich alle rechten op de website en de inhoud ervan voor die niet specifiek zijn toegekend in overeenkomsten met SquareTrade of in de gebruiksvoorwaarden.

Klachten in verband met auteursrecht
SquareTrade respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk vormt op uw auteursrechten, neem dan contact met ons op via legal@squaretrade.com

Informatie over handelsmerken
SQUARETRADE en andere merken aangegeven op onze website zijn geregistreerde handelsmerken van SquareTrade in de Verenigde Staten en in andere landen. Andere SquareTrade-merken, afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen en scripts genoteerd op de website zijn de dienstmerken, handelsmerken en handelsopmaak van SquareTrade en het exclusieve eigendom van SquareTrade. De dienstmerken, handelsmerken en handelsopmaak van SquareTrade mogen niet worden gebruikt op een manier die verwarring kan veroorzaken bij de consument of op een manier die SquareTrade in diskrediet brengt en in verband met diensten of producten die niet door SquareTrade worden gesponsord, goedgekeurd of geproduceerd. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van SquareTrade en die op deze website voorkomen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet gelieerd, verbonden of gesponsord zijn door SquareTrade.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging
Voor bepaalde functies of diensten die op of via de website worden aangeboden, moet u mogelijk een account aanmaken. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie in verband met uw account, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden als gevolg van het niet veilig en vertrouwelijk houden van deze informatie. U gaat ermee akkoord om SquareTrade onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die SquareTrade of een andere gebruiker of bezoeker van de website heeft geleden doordat iemand anders uw ID, wachtwoord of account heeft gebruikt als gevolg van het niet veilig en vertrouwelijk houden van uw accountgegevens.
U mag het ID, wachtwoord of account van iemand anders nooit gebruiken zonder de uitdrukkelijke toelating en toestemming van de houder van dat ID, wachtwoord of account. SquareTrade kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze verplichtingen.

Privacyverklaringen
SquareTrade doet er alles aan om de privacy te behouden van alle personen die toegang hebben tot de website en diensten van SquareTrade. U kunt ons privacybeleid hier bekijken.

Links naar andere websites en naar de SquareTrade-website
Deze website kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites van derden ("gelinkte websites"). Deze gelinkte websites worden uitsluitend voor het gemak aangeboden aan onze bezoekers. Dergelijke gelinkte websites vallen niet onder de controle van SquareTrade en SquareTrade is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft de inhoud van dergelijke gelinkte websites niet, inclusief de informatie of materialen die zich op dergelijke gelinkte websites bevinden. Gebruik uw eigen onafhankelijke oordeel over uw interactie met deze gelinkte websites.

Schending van deze gebruiksvoorwaarden
SquareTrade kan alle informatie die we over u hebben (inclusief uw identiteit) openbaar maken als wij vaststellen dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht met betrekking tot uw gebruik van de website, of om iemand te identificeren, contacteren of juridische stappen tegen deze persoon te ondernemen, die mogelijk verwonding of interferentie veroorzaakt (opzettelijk of onopzettelijk) met de rechten of eigendommen van SquareTrade, of de rechten en het eigendom van bezoekers aan of gebruikers van de website, inclusief de klanten van SquareTrade. SquareTrade behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie openbaar te maken die SquareTrade noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken. SquareTrade kan uw informatie ook bekendmaken wanneer SquareTrade bepaalt dat de toepasselijke wetgeving zulke openbaarmaking vereist of toestaat, inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebeschermingsdoeleinden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat SquareTrade elke overdracht of communicatie door u met SquareTrade via de website of via diensten aangeboden op of via de website kan bewaren, en dat SquareTrade dergelijke gegevens ook openbaar kan maken indien wettelijk vereist, of als SquareTrade bepaalt dat dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) te voldoen aan de wettelijke procedure, (2) deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, (3) te reageren op beweringen dat dergelijke gegevens in strijd zijn met de rechten van anderen, of (4) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van SquareTrade, zijn werknemers, gebruikers of bezoekers van de website en het publiek te beschermen.
U stemt ermee in dat SquareTrade, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de website kan beëindigen en/of uw toekomstige toegang tot de website kan blokkeren, als wij vaststellen dat u inbreuk hebt gemaakt op deze gebruiksvoorwaarden, andere overeenkomsten of richtlijnen die mogelijk geassocieerd zijn met uw gebruik van de website. U stemt er ook mee in dat elke schending door u van deze gebruiksvoorwaarden onwettig en oneerlijk is en onherstelbare schade aanricht aan SquareTrade, waarvoor de geldelijke schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en u stemt ermee in dat SquareTrade een gerechtelijke of billijke vergoeding verkrijgt die SquareTrade noodzakelijk of gepast acht in dergelijke omstandigheden. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op eventuele andere rechtsmiddelen die SquareTrade in rechte of in billijkheid kan hebben.
U stemt ermee in dat SquareTrade, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de website kan beëindigen, onder meer (maar niet uitsluitend) om de volgende redenen: (1) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (2) een verzoek door u (zelf-geïnitieerde verwijdering van uw account), (3) stopzetting of materiële wijziging van de website of enige dienst aangeboden op of via de website, of (4) onverwachte technische problemen.
Als SquareTrade juridische stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, is SquareTrade gerechtigd om u aansprakelijk te stellen voor en stemt u ermee in om alle redelijke advocatenkosten en kosten van dergelijke actie te betalen, naast alle andere herstel dat aan SquareTrade is verleend. U stemt ermee in dat SquareTrade niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de website als gevolg van een schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Ongeldig waar verboden
SquareTrade beheert en exploiteert de website www.squaretrade.com vanuit zijn locatie in San Francisco, Californië, VS. Hoewel de website wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle functies, producten of diensten die worden besproken, waarnaar wordt verwezen of die worden geleverd of aangeboden via of op de website beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties, of geschikt of beschikbaar voor gebruik buiten de Verenigde Staten. SquareTrade behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering en hoeveelheid van elke functie, product of dienst aan een persoon of geografisch gebied te beperken. Elke aanbieding van een functie, product of dienst die op de website wordt gedaan, is ongeldig waar verboden. Als u ervoor kiest om de website van buiten de Verenigde Staten te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wetgeving.

Diversen
U mag geen inhoud of enige kopie of aanpassing van dergelijke inhoud, of enig product of dienst aangeboden op de website, gebruiken of exporteren, in strijd met toepasselijke wetten of reglementering, inclusief maar niet beperkt tot de exportwetten en -reglementering van de Verenigde Staten.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of ander gerecht met bevoegde jurisdictie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen dergelijke bepalingen zoveel mogelijk worden beperkt of afgeschaft en vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk strookt met de intentie van deze gebruiksvoorwaarden, zodat deze volledig van kracht blijven. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en SquareTrade met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere schriftelijke of mondelinge afspraken of afspraken die eerder tussen u en SquareTrade met betrekking tot dergelijk gebruik bestonden, worden hierbij vervangen en geannuleerd. Anders dan zoals bepaald in een koopovereenkomst die u aangaat met SquareTrade, accepteert SquareTrade geen tegenaanbiedingen voor deze gebruiksvoorwaarden en worden alle dergelijke aanbiedingen hierbij categorisch verworpen. Het nalaten door SquareTrade om op strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden te staan of deze af te dwingen, mag niet worden opgevat als diens afstandsverklaring van enige bepaling of enig recht dat SquareTrade heeft om deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, noch zal enige gedragslijn tussen SquareTrade en u of een andere partij geacht worden enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze gebruiksvoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of uitgelegd om aan derden rechten of rechtsmiddelen toe te kennen.
SquareTrade geeft toegang tot SquareTrade internationale gegevens en kan daarom referenties of kruisverwijzingen naar SquareTrade-diensten bevatten die niet in uw land zijn bekendgemaakt. Een dergelijke verwijzing betekent niet dat SquareTrade van plan is om in uw land dergelijke producten, programma's of diensten aan te bieden.

Vrijwaring
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERKLAARD IN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN SQUARETRADE, WORDEN ALLE INHOUD, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET. SQUARETRADE EN ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS VERWERPEN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN NIET-SCHENDING. U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR DE GESCHIKTHEID VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE SQUARETRADE OP DE WEBSITE AANBIEDT VOOR UW BEOOGDE TOEPASSING EN GEBRUIK. SQUARETRADE GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, OF DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE HET AANBIEDT OP DE WEBSITE, AAN UW VEREISTEN VOLDOEN. BEHOUDENS DE VOORWAARDEN VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN SQUARETRADE ZIJN SQUARETRADE, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, ZELFS ALS SQUARETRADE, ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Bepaalde staatswetten staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle bovenstaande vrijwaringen, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

Vergoeding
U stemt ermee in om SquareTrade, werknemers, functionarissen, directeuren, aannemers, advocaten en agenten ("gevrijwaarden") te verdedigen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle claims, onkosten, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en schade van welke aard dan ook, met inbegrip van redelijke advocatenvergoedingen die de gevrijwaarden mogelijk oplopen i) in verband met uw gebruik of misbruik van de website of een gelinkte website of (ii) voortvloeiend uit de inhoud die u aanlevert.

Toepasselijk recht; Geschillenbeslechting
U stemt ermee in dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de website, inclusief alle geschillen, worden beheerst door de wetten van de Verenigde Staten en door de wetten van de staat Californië, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen. U stemt in met de persoonlijke jurisdictie en locatie van de nationale en federale rechtbanken in San Francisco County, Californië, en u ziet af van enig bezwaar tegen dergelijke jurisdictie of locatie. Elke claim onder deze gebruiksvoorwaarden moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, anders wordt een dergelijke claim of oorzaak voor actie uitgesloten. Claims onder de afzonderlijke aankoopvoorwaarden voor goederen en diensten vallen niet onder deze beperking. Geen schadevergoeding kan worden gevraagd of ontvangen voor andere schade dan contante uitgaven, behalve dat de winnende partij recht heeft op kosten en honoraria van advocaten. In geval van controverse of geschillen tussen SquareTrade en u die voortkomen uit of in verband met uw gebruik van de website, zullen de partijen proberen, onmiddellijk en te goeder trouw, om een dergelijk geschil op te lossen. Als we een dergelijk geschil niet binnen een redelijke termijn (niet langer dan dertig (30) dagen) kunnen oplossen, kan een van beide partijen een dergelijke controverse of geschil aan bemiddeling onderwerpen. Als het geschil niet via bemiddeling kan worden opgelost, staat het partijen vrij om alle rechten of rechtsmiddelen na te streven die aan hen op grond van toepasselijk recht ter beschikking staan.

Contactinformatie
Hebt u vragen over deze gebruiksvoorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met SquareTrade via legal@squaretrade.com, of stuur een brief naar 360 3rd Street, 6th Floor, San Francisco, Californië 94107.

Laatst bijgewerkt op 28-01-2014